ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai

Cég neve: Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. (Borkultúra Kft.)
Cég képviselő neve: Zilai Zoltán
Cég székhelye: H-1124 Budapest, Somorjai u. 21. 1. em. (Magyarország)
Cég adószáma: 20324263-2-43
Cég EU adószáma: HU 20324263
Cég cégjegyzékszáma: 01-09-919774
A továbbiakban Borkultúra Kft. vagy „Szolgáltató”.

1.2. Szolgáltató elérhetősége

Iroda és levelezési címe: 1124 Budapest, Somorjai u. 21. 1. em. (Magyarország)
Telefon: +36 1 203-8507
Fax: +36 1 319-0970
E-mail: info@borkulturakft.com
Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 09.00-15.00 (kivéve pénteken: 09.00-13.00) között hívható.

1.3. A Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján szolgáltatást igénybe veszi és (www.borkulturakft.hu, www.vinagora.hu, www.vinagora.com, www.vinagora.hu, www.borkulturakht.hu, www.borkulturakft.hu) a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vásárol, és az ÁSZF-eket tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.
Jelen ÁSZF 2016. május 01. napjától határozatlan ideig hatályos.

3. A szolgáltatás

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja szolgáltatást.

3.1. A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről (Magyarország), mind külföldről elérhető.

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató garantálja, hogy Vevő bankkártyájának megterhelése csak azután jön létre, miután Vásárló fizetési szándékát internetes felületen megerősíti.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése

A szolgáltatás jóváhagyása után 3 munkanapon belül lehet élni a szolgáltatás módosításával vagy a szolgáltatástól való elállással.

4.3. Szolgáltatások vásárlása

Szolgáltatások vásárlásánál az adott Szolgáltatást nyújtó partnerek Általános Üzletszabályzata az irányadó.

4.4. Fizetési feltételek

A Vásárló a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, a megrendelés nyugtázásakor (e-mailben) teljesíti.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.
5.1.2. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
5.1.3. A Szolgáltató az árváltozást jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.
5.1.4. A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.
5.1.5. Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése
A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info@borkulturakft.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.2.1. A vásárló a bankkártya fizetés megkezdés előtt pontos adatok megadásával ki kell töltenie és meg kell küldenie az űrlapot, az esetleges probléma elkerülése végett.
5.2.2. Az vásárló adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.
5.2.3. A Vásárló kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése (Bankkártyával való fizetési mód). A választott fizetési módtól a Vásárló csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vásárló nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatást automatikusan törlődik a rendszerből.

6.1. Bankkártyás online fizetési rendszer

6.1.1. A bankkártyával való fizetés a Barion szerverén keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön banki adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.
6.1.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirokos vagy megrendelő nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.
6.1.3. A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli. (Adatvédelmi nyilatkozatunk)
6.1.4. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése
Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás árát meghaladó összeget kifizetését kezdeményezte, ebben az esetben ezt írásban (e-mailben: info@borkulturakft.com vagy andras.pinter@borkulturakft.com) a Szolgáltató felé kell jelezni. A levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja és amennyiben a követelést jogosnak ítéli, úgy kezdeményezi az túlfizetett összeg jóváírását bankköltség levonása után. A vizsgálat eredményéről a Vásárlót (a tranzakcióban megadott e-mail címen) írásban tájékoztatja.
Amennyiben a Vásárló az igénybe vett szolgáltatás áránál kevesebb összeget kifizetését kezdeményezte, akkor a Szolgáltató írásban (a tranzakcióban megadott e-mail címen) értesíti a Vásárlót az észlelet különbözet tényéről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Amennyiben a követelt összeg kiegyenlítése 8 napon belül nem történik meg a Vásárló részéről, úgy az igényelt szolgáltatás teljesítésétől a Szolgáltató eláll, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 15 napon belül jóváírja.
6.1.5. Elfogadható bankkártya típusok: Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard és American Express
6.1.6. A bankkártyás fizetési ellenérték Forint és Euro devizanem alapon teljesíti. Amennyiben Forinttól, vagy Eurótól való eltérő devizanemben (pl. USD) is feltüntetésre kerülnek az árak, az a tény, hogy a kártyabirtokos terhére forintban történik az elszámolás, az egyéb árak csak informatív jellegűek. Az utóbbi esetben a honlapunkon a kiválasztott devizanemben a Magyar Nemzeti Banknál közzétett középárfolyam 1,05-szorosával ár alapján átkonvertált forintban terheli le a kártyabirtokos számlájáról.